Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

V/v đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021

16-03-2021 16:27

 

   UỶ BAN NHÂN DÂN                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                    PHƯỜNG CẢI ĐAN                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                   Số : 140/UBND-ĐC                                                      Cải Đan, ngày 11 tháng 3 năm 2021                                                V/v đăng ký bổ sung kế hoạch                              

                              sử dụng đất năm 2021

 

 

                                               Kính gửi :    Các ông (bà) tổ trưởng TDP trên địa bàn phường;

 

Căn cứ vào Khoản 3 điều 40 Luật Đất đai năm 2013;

Thực hiện nội dung văn bản số 528/UBND-TNMT ngày 09/03/2021 của UBND thành phố Sông Công về việc đăng ký bổ sung  kế hoạch  SDĐ năm 2021.

UBND phường đề nghị các TDP thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất để lập bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021, đăng ký với tổ trưởng TDP sau đó tổ trưởng TDP nộp lên UBND phường  để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Đối với hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất  bổ sung năm 2021:

Đề nghị các TDP thông báo rộng rãi đến từng hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung thì đăng ký. Nhất là đối với một số hộ gia đình đã xây dựng nhà ở trên đất màu, đất trồng lúa được cấp giấy chứng nhận QSD đất nhưng chưa làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải đăng ký để đưa vào kế hoạch bổ sung chuyển mục đích năm 2021, các thửa đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư, không có khả năng canh tác; đất dôi dư, hợp với thửa đất liền kề, đất trong hạn mức tách thửa, đất có đường vào…

* Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân gồm

+ Đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất của người sử dụng đất  trong đơn ghi rõ cam kết khả năng tài chính và thời gian thực hiện ;

+ Giấy chứng nhận QSD đất phô tô của các thửa đất xin chuyển mục đích.

   (Có đơn đăng ký chuyển mục đích +  mẫu biểu tổng hợp kèm theo công văn)

* Việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất hộ gia đình cá nhân phải căn cứ vào nhu cầu thực tế và khả năng tài chính thực hiện, đồng thời công chức địa chính sẽ đối chiếu các thửa đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Thửa đất nào phù hợp với quy hoạch sử dụng đất… đã được phê duyệt sẽ lập danh sách đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

 Thời gian nộp chậm nhất đến ngày 29/03/2021 ( nộp cho công chức địa chính phường để tổng hợp). Quá thời gian quy định TDP  nào không đăng ký đúng hạn và không thông báo rộng rãi đến từng hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TDP biết để đăng ký thì tổ trưởng TDP đó chịu trách nhiệm.

Nhận được công văn này đề nghị Tổ trưởng TDP triển khai rộng rãi đến từng hộ gia đình, cá nhân biết và đăng ký để UBND phường tổng hợp gửi phòng TNMT thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Những trường hợp không đăng ký thì không có căn cứ để lập bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021./.

 

Nơi nhận                                                                                          TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

- Như trên;                                                                                                                                      CHỦ TỊCH

- TT ĐU-HĐND-UBND (b/c)

- Công chức VHXH ( tuyên truyền )                                                                                                 (Đã ký)

- Lưu :VP.

                                                                                                                                                Lưu Văn Thắng

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2870666